KVISK
Kreativa Vägar till Integration

och Sysselsättning genom Kultur

 

VAD VI GÖR

 

PROJEKTET

Projektet KVISK har finansierats av Europeiska socialfonden och har genomförts av Katrineholms kommun i samarbete med Region Östergötland, Region Sörmland, Arbetsförmedlingen och NyföretagarCentrum. Projektets målgrupp har varit nyanlända kulturarbetare i Sörmland och Östergötland. De deltagare som medverkat har haft en bakgrund inom ett brett fält av kulturella och kreativa yrken som exempelvis författare, journalister, fotografer, konstnärer, musiklärare, formgivare etc. KVISK har arbetat med att stötta dessa kulturarbetare och deras etablering i den kreativa sektorn, med visionen att långsiktigt skapa möjligheter för en utökning av kultursektorn i form av nya målgrupper och verksamheter samt göra de nyanlända kulturarbetarna till brobyggare för integration.

Sweco har genomfört en lärande utvärdering av KVISK och löpande dokumenterat och kvalitetsgranskat projektets genomförandeprocess och resultat. Nedanstående är en sammanfattning av utvärderingens resultat.

Resultat

KVISK har...

  • ... under projekttiden haft kontakt med över 120 nyanlända kulturarbetare varav 65 personer varit inskrivna deltagare som fått stöd genom introduktion och praktik.

  • ... synliggjort målgruppen nyanlända kulturarbetare och visat att de har goda möjligheter till etablering med hjälp av anpassade åtgärder.

  • ... utarbetat en metod för att bemöta och introducera nyanlända kulturarbetare. Metoden sprids nu utanför projektet genom en pilotkurs på Eskilstuna folkhögskola.

  • ... nöjda deltagare där majoriteten uppger att projektet bidragit till att de fått ett professionellt kontaktnät och kommit närmare ett yrke inom kulturområdet på den svenska arbets­marknaden.

Projektets aktiviteter

  • Rekrytering och identifiering av deltagare

  • Introduktion till den kreativa arbetsmarknaden (8 block à 5 veckor)

  • Matchning av deltagare och praktikplatser

  • Genomförande av språkpraktik/yrkesbedömningspraktik

Framgångsnycklar och lärdomar

Flexibilitet och ett iterativt arbetssätt. Projektet ändrade snabbt och flexibelt sin arbetsmetod när det krävdes och har sedan fortsatt utveckla den, genom att testa och förbättra. Projektgruppen har inte varit rädda för att tänka om och pröva nytt, vilket varit en stor tillgång för att nå resultat.

 

Målgruppsorienterat stöd. Det stöd som deltagarna fått ta del av har utformats för att möta individernas enskilda behov. Det har förutsatt en flexibilitet när det gäller tid på dygnet, plats samt kommunikationskanal i kontakten med deltagarna. Deltagarna beskriver att KVISK har gett dem en personlig orienteringskarta för att ta sig vidare på egen hand.

 

Rätt person på rätt plats. Projektet har haft en genomtänkt bemanning där varje persons kompetens ger ett tydligt bidrag till helheten. Inom projektgruppen finns kompetenser som ger stora mervärden till projektet, såsom stort kontaktnät samt avgörande språkkunskaper. Projektet har under arbetets gång visat hur betydelsefull en korrekt tolkning är när det gäller att översätta en kompetens mellan språk och kulturer.

Kombination av flera bärande delar: rekrytering, orientering och kontaktskapande. Ingen av dessa delar har varit helt enkel eller självklar från början. Att hitta deltagarna har krävt särskilt engagemang från projektgruppen och Arbetsförmedlingen. Att skapa introduktionsblocket som ger deltagarna en orientering i arbetsmarknad, kultursektor och företagande visade sig vara en avgörande framgång. Projektets arbete med att förmedla kontakter genom fysiska träffar och sociala medier har varit betydelsefullt för att få deltagarna att skapa långsiktiga professionella nätverk.

          

 

 

SAMVERKANSPARTER

SAMVERKANSPARTER

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och samverkar med flera organisationer. Dessa är  Landstinget i Sörmland, Region Östergötland, Nyföretagarcentrum i Sörmland och Östergötland samt Arbetsförmedlingen.

Om du klickar på loggorna nedan flyttas du till respektive organisations hemsida.

 
 

VÅRA

MEDARBETARE

Här nedan hittar du oss som har arbetat i projektet.

 

Om du klickar på en bild så kan du maila personen.

IMG_20170302_123826_057

IMG_20170302_123826_057

Projektledare

Kenneth Åström

Kenneth Åström

Delprojektledare med handledaransvar

Elin Selig

Elin Selig

Projektkoordinator

Anne Hofstedt

Anne Hofstedt

Rådgivare Nyföretagarcentrum Sörmland

Ingela gullstrand

Ingela gullstrand

Rådgivare Nyföretagarcentrum Östergötland

Kristina Larsson

Kristina Larsson

Projektmedarbetare Kultursektorn

INTRESSANTA FAKTA

1 399

ANTAL KULTURARBETARE I ETABLERINGEN I SÖRMLAND OCH ÖSTERGÖTLAND

80 %

ÄR SYSSELSATTA SOM FÖRETAGARE, I EKONOMISKA FÖRENINGAR ELLER KOOPERATIV INOM DEN KREATIVA SEKTORN.

14 %

AV ANTALET SYSSELSATTA I KRUT-OMRÅDET ARBETAR INOM DEN KREATIVA SEKTORN

45 %

AV DE SYSSELSATTA INOM DEN KREATIVA SEKTORN ÄR KVINNOR.
SE HÄR FÖR MER INTRESSANTA FAKTA OM DEN KREATIVA SEKTORN
 

KONTAKTA

OSS

Hör gärna av dig till oss!

Katrineholms kommun,

Kulturförvaltningen

Djulögatan 27, 

641 30 KATRINEHOLM

kultur@katrineholm.se

0150-570 00

Klart! Meddelandet mottaget.