ETABLERINGEN OCH KULTURARBETARNA

Under våren 2016 gjordes en förstudie för att undersöka hur situationen såg ut för nyanlända kulturarbetare inom etableringen i Sörmland och Östergötland. Eftersom de varken fanns att hitta inom kultursektorn eller på Arbetsförmedlingen. Resultaten visar att handläggarnas roll är central för hur vägen ser ut till en eventuell etablering inom kultursektorn. Framförallt påverkar handläggarnas föreställningar om kulturarbetare och kulturarbete.

 

Handläggarnas individuella bedömningar är helt avgörande för vilken service en nyanländ kulturarbetare får. Därför varierar också servicen beroende av vilket etableringskontor som personen blir inskriven vid. Detta ger att man som nyanländ kulturarbetare får olika service beroende på vilken arbetsförmedling man tillhör. I vissa fall uppmuntras inte en framtid inom kultursektorn. I andra undersöks möjligheten till att hitta vägar till försörjning inom kultur om personen önskar detta.


Resultaten visar också att uppfattningen om hur många kulturarbetare som finns inom etableringen är lägre än vad det faktiska antalet verkar vara. Flera olika faktorer kan bidrar till att kulturarbetarna inte är synliga i etableringen. Det huvudsakliga uppdraget är att personer inom etableringen hamnar i sysselsättning, det vill säga utbildning eller arbete. I relation till detta ses inte kulturarbetsmarknaden som ett alternativ eftersom denna, så som den ser ut idag, är en mättad arbetsmarknad. När det huvudsakliga målet är försörjning uppmuntras deltagare i etableringen att istället sikta på att ta enkla eller säkra jobb.

 

Flera handläggare med kulturkompetens menar dock att kultursektorn kommer att utökas totalt sett med ett inflöde av nyanlända kulturarbetare eftersom de kommer att locka en helt ny publik som i dagsläget inte konsumerar kultur. ”Osynligheten” kan också sägas bero på att det tekniska system som används inte heller tillåter etableringshandläggarna att skriva in kulturarbetare inom något av de yrkesområden som tillhör kultur.


Frågan om var de nyanlända kulturarbetarna tar vägen kvarstår delvis även efter förstudiens avslutande. Resultaten visar att det migrerar kulturarbetare till Sörmland och Östergötland. Dessa syns dock inte inom kultursektorn i någon högre utsträckning och verkar inte heller finnas på Arbetsförmedlingen eller Arbetsförmedlingen Kultur Media. Möjligtvis finns de på en arbetsmarknad som befinner sig utanför institutionerna och den etablerade kultursektorn. Mer sannolikt är dock att de uppmuntras att ta andra vägar till försörjning och att de sedan, av olika anledningar, aldrig återvänder till kulturen. Något som i ljuset av projektets vision gör att man dels riskerar att missa en utökad kreativ sektor och dels att man riskerar att förlora kulturarbetare som framtida brobyggare, vilka kan bidra till att skapa den viktiga sociala sammanhållningen i samhället.