PROJEKTETS VISION

Bakgrund till visionen

Regeringens framtidskommission listar i sin slutrapport sex framtidsutmaningar för Sverige. Vad gäller utmaningar för migration och integration läggs stort fokus på att etableringstiden är för lång, att sysselsättningen bland kvinnliga migranter är låg samt att det finns en utmaning i att matcha och bättre ta tillvara på kompetensen hos de som migrerar till Sverige. De fastställer vidare att den sociala sammanhållningen är helt essentiell för att ett samhälle inte ska falla isär i konflikter mellan olika grupper. Social sammanhållning kan sägas vara det kitt främjar gemenskap och som håller samman samhället. Den centrala utmaningen vad gäller den sociala sammanhållningen menar de är

 

”…den rumsliga och mentala segregationen, bristen på kontakt och umgänge mellan människor från olika grupper, språkliga barriärer, synen på svenskhet och inte minst social utsatthet och utanförskap på arbetsmarknaden”.


Svensk scenkonst menar att kultur gör människor mer kreativa och benägna att utmana traditionella lösningar och att upplevelser och skapandet av kultur gör att människor lättare förflyttar sig mellan olika verksamhetsområden. Exempelvis ökade läkarstudenter sin förmåga att ställa rätt diagnoser i läkarutövandet när de läste konsthistoria parallellt med medicinstudierna. Kulturutredningen kopplar också samman kultur och kreativitet. I tolkningen av Richard Floridas teorier menar att de dels att de mest framgångsrika samhällena är de som kan mobilisera sin befolknings kreativa förmågor och dels att kreativiteten är ”den avgörande konkurrensfördelen inom praktiskt taget alla näringar”. Florida kallar de som arbetar inom den kreativa sektorn för den kreativa klassen, ett begrepp som används synonymt med ”kulturarbetare” i projektet.


Svensk scenkonst menar också att ett levande kulturliv stärker samhället genom att

 

”stärka demokrati, mångfald, integration och kommunikation; främja sammanhållning och motverka utanförskap; bygga upp och bredda samhällets identitet och samhällsanda”.

 

Även EU betonar kulturens betydelse för den sociala sammanhållningen och menar att

 

“Culture lies at the heart of human development and civilization. Culture is what makes people hope and dream, by stimulating our senses and offering new ways of looking at reality. It is what brings people together, by stirring dialogue and arousing passions, in a way that unites rather than divides.”

 

I sin strategi för kultur inom EU:s internationella relationer menar de också att

 

“Culture is also a key element of sustainable development insofar as the creative sector can promote reconciliation, growth and freedom of expression on which other fundamental freedoms can be built.”

 

Projektets Vision

Med avstamp i ovanstående är projektets vision inte bara att skapa en väg till etablering inom den kreativa sektorn för den kreativa klass som migrerar till Sverige utan också att satsningar på denna målgrupp i sin tur resulterar i långsiktiga och positiva effekter. Detta i form av en utökad kreativ sektor som i högre utsträckning representerar befolkningen men också till en förbättrad integration. Med kulturens unika språk som verktyg skapar kulturarbetarna förståelse mellan befolkningsgrupper genom att agera brobyggare.